Odborný portál pro starosty a zastupitele

pomoc obcí válečným uprchlíkům

Pomoc obcí válečným uprchlíkům – vybrané oblasti


Neutěšená situace na Ukrajině přiměla vinou ruské agrese několik miliónů lidí k opuštění své rodné země s cílem nalezení útočiště, ať už dočasně anebo natrvalo. Téměř 300 000 z nich se vydalo do České republiky. Prudký nárůst obyvatel na našem území tak ovlivní nejen každodenní život českých občanů v rámci obce, ale rovněž umožňuje a vybízí samotné obce ke krokům podpory a solidarity, kterou si váleční uprchlíci bezpochyby zasluhují. Jakým způsobem tedy mohou obce podat pomocnou ruku?

Informace

Informování samotných uprchlíků ale také stávajících občanů obce je v nastalé situaci naprosto zásadní. Obec by proto měla vytvořit rozsáhlejší informační síť za pomocí letáků, webových stránek, zřízení telefonní infolinky a infoemailu. Dále vyvěšení popisných tabulí a příspěvků či jiných obdobných způsobů, aby nově příchozí informovala hlavně o následujícím:

  • kde a jakým způsobem se domoci konkrétní humanitární/finanční/materiální či jiné podpory;
  • poučit nebo odkázat na příslušná místa ke zřízení potřených ubytovacích víz, případně zdravotního pojištění;
  • poučit o zajištění cesty k zaměstnání, zajištění školní docházky.

Podstatné bude poskytnutí těchto informací v ukrajinském jazyce, obec by ovšem měla nabízet i verzi českou kvůli snazšímu rozšíření povědomí. Také stávající občané by měli mít příležitost dozvědět se zejména o tom, jakým způsobem humanitárně/finančně/materiálně pomoci a o jejich možnosti dobrovolného zapojení. Ve všech případech hraje svou roli i koordinace s krajem a udržení spojení s okolními obcemi.

Ubytování – využívání prostoru, obecních nemovitostí

Zřejmě nejpalčivější potíží bude vyřešení otázky, kam všechny uprchlíky ubytovat. V počátcích jistě bude možné využit možnosti přechodného ubytování, než se situace a prvotní zmatek uklidní. Dlouhodobě, také vzhledem k tomu, že velká část válečných uprchlíků je tvořena dětmi, bude zapotřebí zajistit ubytování trvalého charakteru. Zapotřebí proto bude prozkoumat jakékoliv možné ubytování v obci. Může se jednat o penziony, sociální ústavy – domovy důchodců, chaty, studentské koleje, atd. spolu s dopomocí obce příchozím lidem zabezpečit se. V případě, kdy půjde například o obecní byty, vyřízení ubytování bude pouze formalitou, ale pokud nebude poskytovatelem obec, bude zapotřebí pomoci vyjednat podmínky s třetími osobami. Motivačním prostředkem může být příslib kompenzačních příspěvků od státu dle usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března 2022. Obec může přispět také rozhodnutím o zrušení ubytovacího poplatku na svém území.

Neméně důležité bude rovněž vyjít z finančních možností uprchlíků, pokud jim ubytování nebude poskytnuto bezúplatně. Na místě je rovněž výzva občanům k nabídnutí svého vlastního ubytování, pokud k tomu svolí. Osoba, která uprchlíka ubytuje má nárok na příspěvek 3 000 korun na měsíc s limitem nejvýše 12 000 korun pro celou domácnost dle platného nařízení vlády.

Materiální pomoc, sbírky

Vzhledem k velkému množství již existujících sbírek je obcím doporučeno nevytvářet sbírky nové. Byla by s tím spojena velká organizační a hlavně také logistická náročnost celého procesu. Informujte proto raději své občany ochotné pomáhat k vyhledání zavedených sbírek, jako je například Člověk v tísni nebo Červený kříž. To můžete udělat za pomoci informačních letáků, zveřejněním návodu prostřednictvím obecních webových stránek nebo jinými způsoby. Potřeby uprchlíků, kteří se již zabydleli v obci, je ovšem samozřejmě možné řešit individuálním přístupem. Vzhledem k pravděpodobně vyšší míře nákladů, kterou obec na zvládnutí celé situace bude nucena vynaložit, není od věci zřídit alespoň lokální finanční sbírku pro občany z obce, kteří chtějí pomáhat. Vyčlenění přijatelné rezervy v obecním rozpočtu se proto také jeví jako dobrý nápad.

Poplatky

Přihlášení uprchlíka v obci k trvalému pobytu nebo ohlášení místa pobytu i s ohledem na azyl nebo dočasnou ochranu uprchlíka na sebe pojí poplatkovou povinnost dle zákona o místních poplatcích a navazujících obecně závazných vyhlášek, které poplatky specifikují. Konkrétně se jedná o:

  • poplatek z pobytu
  • poplatků za komunální odpad
  • místní poplatek za psy

V rámci solidární podpory uprchlíkům ovšem může správce poplatků, tedy obecní úřad, část poplatku anebo dokonce celý poplatek s ohledem na mimořádnou událost – válečný konflikt na Ukrajině a s tím se pojící příliv utečenců, prominout, a to vše plně v souladu s právními předpisy.

Bezpečnost

Jak ze strany stávajících občanů, tak ze strany nově příchozích obyvatel z Ukrajiny mohou kvůli nenadálé situaci, kdy jsou obě skupiny nečekaně vystaveny společnému soužití, nastat poněkud náročnější podmínky pro nastolení bezpečnosti v obci. Městská policie by proto měla být obcí instruována o těchto podmínkách, zejména s pokynem zaměření větší pozornosti na oblasti, kde se ubytovaly skupiny uprchlíků. Pokud tomu bude zapotřebí tak rovněž zvýšit stavy městské policie pro kvalitnější zajištění bezpečnosti v obci. S ohledem na jazykovou bariéru může být prospěšné také vybavení městských strážníků informačními letáky v ukrajinském jazyce. V rámci těchto aktivit je na místě ujistit i stávající občany o věnování pozornosti jejich potřebám s připojenou žádostí o pochopení nově nastalých poměrů vzhledem k válečným podmínkám na Ukrajině.

Doprava

Nemálo obcí, ať už větších nebo menších, rozhodlo o zavedení bezplatného užívání městské hromadné dopravy pro ukrajinské uprchlíky, pokud se osvědčí například cestovním pasem Ukrajiny s vízem strpění. Samozřejmě že ne každá obec poskytuje hromadnou dopravu, ale pokud skrze menší obce takové dopravní prostředky alespoň projíždí, může o takovéto bezplatné dopravě minimálně informovat mimo jiné pomocí letáků na zastávkách a obdobných místech. Bezplatně je také možné poskytnout jízdní kola v podobě bikesharingu, pokud se v obci vyskytuje, popřípadě smluvit takovou možnost se soukromými subjekty.

Informace, materiální pomoc:

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

https://www.smocr.cz/cs/novinky/pomoc-pro-ukrajinu

https://manual.zeleni.cz/

Ubytování:

https://www.smocr.cz/cs/novinky/pomoc-pro-ukrajinu/a/metodicke-doporuceni-pro-uzemni-samospravne-celky-k-zajisteni-ubytovacich-kapacit-pro-osoby-prichazejici-z-uzemi-ukrajiny

Poplatky:

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/mistni-spravni-a-soudni-poplatky/aktualni-informace/2022/informace-pro-obecni-urady-ve-veci-promi-46744/

Bezpečnost

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/informace-pro-obce-a-ceske-i-ukrajinske-obcany-v-souvislosti-s-migracni-vlnou-z-ukrajiny

Doprava

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/ukrajinci-maji-verejnou-dopravu-ve-stredoceskem-kraji-zdarma

Mgr. Jana Průchová, advokátka

Jednatelka v Průchová & Pelán, advokátní kancelář

Jsme advokátní kancelář s generální praxí. Naše expertíza je z pohledu samosprávných subjektů, tedy obcí a krajů, zejména v oblasti obchodního a občanského práva, práva nemovitostí a pracovního práva. Pomůžeme Vám například sepsat smlouvu, prodat či pronajmout nemovitost či úspěšně projít soudním sporem.

Jste starosta nebo zastupitel? Rádi vám s tímto tématem pomůžeme!