Odborný portál pro starosty a zastupitele

Přístupnost webových stránek

Přístupnost webu obce – legislativní pohled


Vzhledem k intenzitě společenských požadavků a nároků Evropské unie musí být nově internetové stránky a mobilní aplikace obcí přístupné pro osoby se zdravotním postižením, které bývají vzhledem ke svému hendikepu v této oblasti často znevýhodněny. K osobám se zdravotním postižením můžeme přidat také osoby staršího věku, neboť stejně tak je důležité, aby i ony měly zajištěny přístup s ohledem na jejich postavení.

Přístupné internetové stránky a mobilní aplikace, které splňují veškeré podmínky dané legislativou, jsou potom takové, které umožňují znevýhodněným skupinám osob jejich plné užívání a zajišťují porozumění obsahu webu.

Obec má proto povinnost zajistit, aby jí spravované internetové stránky a mobilní aplikace byly přístupné. Pro jejich uživatele, zejména tedy pro osoby se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními, a to v souladu s platnými právními předpisy. Metodické pokyny Ministerstva vnitra České republiky z prosince 2021 provádí postup obcí dosáhnout žádané přístupnosti, musí dojít ke splnění povinnosti dané zejména zákonem o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 a dalšími technickými normami k dosažení mezinárodně uznávaných standardů pro srovnatelnost života zdravotně postižených.

V jednotlivých znacích jde například o kritéria:            

Vnímatelnost – Textové alternativy, multimediální prvky závisející na čase, přizpůsobitelnost, rozlišitelnost

Ovladatelnost – Přístupnost z klávesnice, dostatek času, záchvaty a fyzické reakce, snadná navigace

Srozumitelnost – Čitelnost, intuitivní, pomoc při zadávání

Stabilita – Kompatibilita

Mají například uzpůsobit text, aby umožňoval jednoduchý přenos pro čtecí programy. Kde je obrázek nebo grafika, měli by uživatelé dostat informaci, co na nich je. Dále přidat formulářové prvky a popisky pomocí vložených značek a atributů nebo celé části obsahu promítnout ve formě audiozáznamu.

Uzpůsobení přijatelné míře přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací samozřejmě obce nemusí vytvářet samy. Převážná většina využije pomoc profesionální externí společnosti. Některé z nich se na přístupnost webu v souvislosti s vyjmenovanou právní úpravou dokonce specializují.

Nepřiměřená zátěž

Pokud by ovšem zpřístupnění webu mělo za účinek nadměrnou organizační, finanční zátěž nebo narušení schopnosti obce plnit své povinnosti, obec přizpůsobit své internetové stránky a mobilní aplikace nemusí. Ovšem zajistí v souladu s parametry přístupnost alespoň v takové míře, která jí nezpůsobí nepřiměřenou zátěž.

Nepřiměřenou zátěž posuzuje každá obec sama, a to s ohledem na svou velikost, povahu a své zdroje. Také přihlíží na své odhadované náklady a přínosy ve vztahu k očekávanému přínosu pro uživatele internetových stránek a mobilních aplikací, zejména pro osoby se zdravotním postižením, přičemž zohlední četnost a dobu využití internetové stránky a mobilní aplikace. Povinnosti se ovšem nemůže zprostit pouze nedostatečným určením priorit, nedostatkem času nebo znalostí!

Pokud by i částečný obsah zůstal nepřístupný, tzn. nemůže být provedeno zpřístupnění v plném rozsahu, obec poté musí poskytnout jiné přijatelné náhradní řešení.

Prohlášení o přístupnosti

Po provedení příslušných změn má obec povinnost na internetových stránkách zveřejnit, v jakém rozsahu internetová stránka a mobilní aplikace splňuje požadavky na přístupnost, případně důvod, pro který internetová stránka nesplňuje požadavky a případné náhradní řešení.

Dále na webu musí uveřejní informaci o postupu, jakým se zavazuje situaci řešit, pokud vznikne důvodné podezření, že internetová stránka nesplňuje požadavky a důvod nesplnění není opodstatněný. Uveřejnit musí též možnost podat podnět na Ministerstvo vnitra České Republiky v případě jakéhokoliv podezření.

Prohlášení o přístupnosti musí odpovídat vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, který je mimo jiné rovněž k nalezení v metodických pokynech Ministerstva vnitra České republiky.

Kontrola Ministerstva vnitra

Dodržení podmínek přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací obce kontroluje Ministerstvo vnitra, k zjištěným nedostatkům poté vydává příslušná nápravná opatření, a to i na základě podnětů či stížností osob.

Mgr. Jana Průchová, advokátka

Jednatelka v Průchová & Pelán, advokátní kancelář

Jsme advokátní kancelář s generální praxí. Naše expertíza je z pohledu samosprávných subjektů, tedy obcí a krajů, zejména v oblasti obchodního a občanského práva, práva nemovitostí a pracovního práva. Pomůžeme Vám například sepsat smlouvu, prodat či pronajmout nemovitost či úspěšně projít soudním sporem.

Jste starosta nebo zastupitel? Rádi vám s tímto tématem pomůžeme!