Odborný portál pro starosty a zastupitele

Publikace právních předpisů

Publikace právních předpisů vydaných obcí


K prvnímu lednu letošního roku zákonodárce podstatně změnil povinnosti obce v oblasti publikace právních předpisů, které v rámci své samostatné i přenesené působnosti vydává. K tomuto datu totiž vstoupil v účinnosti zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, a dále neméně podstatný zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Změna přinesla vytvoření nové sbírky právních předpisů a zavedení nového procesu zveřejňování a vyhlašování právních předpisů obce.

Důvodem vzniku nové sbírky je předpoklad větší míry informovanosti občanů s cílem vyšší dostupnosti práva. Podle všeho totiž stávající systém zveřejňování prostřednictvím úřední desky obecního úřadu nebyl dostačující a neodpovídal aktuálním technickým požadavkům. Tato změna je zároveň součástí snahy o elektronizaci veřejné správy. Cílem zavedení nové sbírky právních předpisů je proto vhodně zajistit dostupnost informací nejenom pro občany, ale také pro ostatní orgány veřejné moci. Těmi jsou třeba Policie České republiky, soudy, finanční úřady, atd., a v neposlední řadě také zabezpečit vhodnou evidenci těchto předpisů. Nově zavedený způsob ovšem bohužel jistým způsobem zatíží administrativní aparát obcí.

Co sbírka obsahuje

Do sbírky právních předpisů územních samosprávných celků spravované Ministerstvem vnitra, která bude vedena jako informační systém dostupný každému, tak budou obce muset zakládat následující předpisy:

  1. obecně závazné vyhlášky vydané v rámci samostatné působnosti a
  2. nařízení vydaná v rámci přenesené působnosti.

Kromě zmíněných předpisů bude sbírka obsahovat také další akty, které vznikají při výkonu působnosti obcí nebo v souvislosti s tímto výkonem. Půjde zejména o rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení právního předpisu obce nebo třeba o rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti právního předpisu územního samosprávného celku.

Evidence zmíněných předpisů má podstatný vliv také na jejich platnost a účinnost. Po vydání předpisu, kdy dojde k jeho schválení příslušným orgánem obce, nabude předpis od nového roku platnosti pouze okamžikem vyhlášení ve sbírce, konkrétně k okamžiku, kdy příslušná obec do sbírky skrze speciální formulář dostupný na webových stránkách https://sbirkapp.gov.cz/ předpis vloží. Pro vložení není stanovena žádná konkrétní lhůta, ale ode dne vydání předpisu by k tomu mělo dojít bez zbytečného odkladu.

Úřední deska

To ovšem neznamená, že obec úplně rezignuje na úřední desku obecního úřadu. Poté, co od ministerstva vnitra obec obdrží vyrozumění o vyhlášení předpisu, musí i tak klasicky zveřejnit vyrozumění na úřední desce, a to po standardní dobu 15 dnů od vyrozumění.  Ani zde není stanovena konkrétní lhůta pro zveřejnění, opět se proto vyvozuje časový horizont „bez zbytečného odkladu“.  Obec by také měla být srozuměna s tím, že za jakékoliv nesrovnalost mezi textem předpisu, který vydala, a textem předpisu, který ve sbírce vyhlásila, odpovídá právě ona. Ministerstvo vnitra má pravomoc v takovém případě opravit pouze zjevné nesprávnosti nebo textové vady. Správné vyplnění formuláře, skrze který se předpisy ve sbírce vyhlásí, by proto mělo podléhat důkladné kontrole.

Účinnost je poté určena s ohledem na jeho vyhlášení ve sbírce, nikoliv na zveřejnění na úřední desce. A to počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení. Pořád ovšem platí i výjimka pro mimořádné situace, za kterých může, s ohledem na veřejný zájem, počátek účinnosti nastat i dříve. Zkrácení této legisvakanční lhůty musí být ale řádně opodstatněno a odůvodněno. Pokud by se jednalo o ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, je možné stanovit účinnost dokonce k okamžiku vyhlášení.

Každý elektronicky vedený systém ale představuje jistá rizika, i s nimi se proto při vytváření sbírky počítalo.  Pokud bude obec neprodleně potřebovat vyhlásit právní předpis, ale sbírka bude v tu dobu vykazovat nežádoucí překážky, může se obec navrátit ke starému způsobu. Tedy prostému vyhlášení na úřední desce obecního úřadu. Po odstranění závady poté obec neprodleně odešle předpis do sbírky, jak to požaduje nová právní úprava. Na platnost a účinnost to ovšem vzhledem k chybě v samotné sbírce nebude mít žádný vliv. Bude se proto počítat od vyhlášení na úřední desce.

Kontrola vyhlášek

Novinky provázející sbírku každopádně neovlivní možnost obce zasílat Ministerstvu vnitra obecně závazné vyhlášky předem ke kontrole, zda nejsou v rozporu se zákonem. Mezitímní posouzení Ministerstvem vnitra je i nadále možné, a to zasláním do jeho datové schránky. Obec má mimo jiné také povinnost zabezpečit v úředních hodinách nahlížení do sbírky v elektronické podobě pro občany. Není zapotřebí budovat žádné speciální zázemí. Ke splnění této povinnosti postačí pouhé odkázání na webové stránky sbírky prostřednictvím obecních webových stránek.

Dosavadní předpisy, které byly obcí vydávány, budou pro úplnost ve sbírce evidovány také. Obce sice doposud měly obecně závazné vyhlášky zasílat Ministerstvu vnitra a nařízení zase krajským úřadům, ale s ohledem na skutečnost, že tím nebyla podmíněna jejich platnost nebo účinnost, dle průzkumu příslušné orgány nedisponují kompletní škálou předpisů. Proto musí také obce samy do 1. ledna 2025 zajistit veškeré obecně závazné vyhlášky a nařízení a zveřejnit je ve sbírce.

Mgr. Jana Průchová, advokátka

Jednatelka v Průchová & Pelán, advokátní kancelář

Jsme advokátní kancelář s generální praxí. Naše expertíza je z pohledu samosprávných subjektů, tedy obcí a krajů, zejména v oblasti obchodního a občanského práva, práva nemovitostí a pracovního práva. Pomůžeme Vám například sepsat smlouvu, prodat či pronajmout nemovitost či úspěšně projít soudním sporem.

Zdroje:

https://sbirkapp.gov.cz/informace/pro-vkladatele/vklad-formulare-sbirka/obce

https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/povinnost-publikace-obecne-zavaznych-vyhlasek-jiz-od-1-1-2022-pod-sankci-neplatnosti

Důvodová zpráva k zákonu č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, č. 35/2021 Dz.

Jste starosta nebo zastupitel? Rádi vám s tímto tématem pomůžeme!